ALGEMENE VOORWAARDEN - MaalPlus

1.        In deze algemene voorwaarden voor de diëtistenpraktijk MaalPlus wordt verstaan onder:

Diëtist: Professional die voedingsadvies en dieetadvies levert en volgens de wet beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren.

Cliënt: persoon die voor voedingsadvies of dieetadvies de diëtist consulteert.

Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding die bijdragen aan het bereiken van het doel van de cliënt zonder dat sprake is van medische indicatie.

Dieetadvies: advies omtrent dieet dat bijdraagt aan het verbeteren van de gezondheid van de cliënt en klachten helpt voorkomen gerelateerd aan medische indicatie.

2.       Tijdens het intakegesprek zal duidelijk worden of er sprake is van een voedings- of dieetadvies en zal in overleg met de cliënt een behandelplan of traject vastgesteld worden alvorens het advies zal worden opgesteld.

3.       De diëtist geeft voedings- of dieetadvies aan de cliënt op het opgegeven praktijkadres. Bij wijziging van de locatie zal de diëtist de cliënt tijdig op de hoogte stellen.

4.       De cliënt kan zonder verwijzing van een (huis)arts terecht bii de diëtist en praktijk MaalPlus. Helaas vergoeden niet alle zorgverzekeraars directe toegankelijkheid van de diëtist. Raadpleeg daarom uw zorgverzekering of een verwijzing nodig is en wat de maximale vergoeding is. 

5.       De kosten voor dieet- en voedingsadvies worden gecommuniceerd via de website www.maalplus.nl. Speciale trajectaanbiedingen worden 1:1 besproken met de cliënt en zullen afhankelijk van de situatie worden bepaald.

6.      De diëtist factureert rechtstreeks aan de cliënt. Indien van toepassing dient de cliënt de factuur zelf in bij de zorgverzekeraar voor eventuele vergoeding. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor betaling aan de diëtist.

7.       De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden op rekening van MaalPlus: NL25 TRIO 0390 9204 52

8.       Bij afspraken die niet voortijdig worden verplaatst of afgezegd (tot 24 uur voor de geplande afspraak) worden kosten in rekening gebracht. Zo genoemde “no shows” bedragen 24 euro. Deze kosten worden niet vergoedt door de zorgverzekering en de cliënt is hier dan ook zelf verantwoordelijk voor.

9.       De cliënt is zelf verantwoordelijk kennis te nemen van de vergoedingen die gelden bij de betreffende zorgverzekeraar en de cliënt is zelf verantwoordelijk voor de betaling aan de diëtist.

10.   De cliënt kan ten alle tijden het afgesproken behandeltraject beëindigen mits de diëtist hiervan minimaal 48 uur voor de eerstvolgende geplande afspraak van op de hoogte is gesteld.

11.     Het advies van de diëtist is resultaatgericht en zonder resultaat te garanderen. De diëtist is niet aansprakelijk voor het onjuist opvolgen van gegeven adviezen en het niet behalen van een gesteld doel. 

12.    Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen ingediend worden bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, postbus 1161, 3800 BD Amersfoort.